Chúc các học sinh lớp 12 năm học 2019 - 2020 đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia
Thứ năm, 9/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 300

Đội ngũ GV - CNV năm học 2019 - 2020

Đội ngũ GV - CNV năm học 2019 - 2020

Đội n cán bộ - giáo viên - nhân viên: 123 người.

- Giáo viên: 106 giáo viên (Biên chế: 99 Thỉnh giảng: 7)

 

 

 

 

TT

 

 

 

Tổ bộ môn

 

Giáo viên

 

 

Đảng viên

Số giáo viên

 

Biên chế

(cơ hu)

 

Hợp đồng thỉnh ging

Trình độ chuyên môn

 

>ĐH

 

ĐH

 

 

Khác

T.số

Nữ

1

Toán

13

7

3

13

0

1

12

0

0

 

2

Văn

13

11

4

13

0

4

9

0

0

3

Ngoại ngữ

11

10

1

11

0

1

10

0

0

4

7

5

1

7

0

5

2

0

0

5

Hóa

7

4

2

7

0

2

5

0

0

6

Sinh

6

5

1

6

0

3

3

0

0

7

Sử

5

4

1

4

1

0

4

0

0

8

Địa

6

4

2

6

0

0

6

0

0

9

GDCD

3

1

0

3

0

0

3

0

0

10

Tin

6

4

1

6

0

1

6

0

0

11

TD - QP

6

2

0

6

0

0

6

0

0

12

Huấn luyện

16

5

4

13

3

6

8

0

2

13

Công nghệ

4

1

1

4

0

0

4

0

0

14

Nhạc

1

0

0

0

1

0

1

0

0

15

Họa

2

2

0

0

2

0

2

0

0

 

Tổng cộng

106

65

21

99

7

23

81

0

2

 

- Cán b - Nhân viên: 24 ngƣời (BGH: 3 và Nhân viên: 21)

 

 

 

TT

 

 

Bộ phận

 

Số lƣợng

 

Đảng viên

Số nhân viên

Biên chế

(cơ hu)

 

Hợp đồng

Trình độ

T. số

Nữ

>ĐH

ĐH

Khác

1

BGH

3

0

3

3

0

3

0

0

0

2

TLTN (TPT)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Kế toán

1

0

0

1

0

0

1

0

0

4

Thủ qu

1

1

0

1

0

0

1

0

0

5

Thư viện

1

1

0

1

0

0

1

0

0

6

TB-THTN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

VP (HV-GV)

2

2

1

2

0

0

2

0

0

8

K thuật

1

0

0

0

1

0

1

0

0

9

Tin học

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Y tế

1

1

0

0

1

0

0

0

1

11

Giám thị

3

0

0

0

3

0

0

0

3

12

Bảo vệ

5

0

0

0

5

0

0

0

5

13

Phục vụ

4

4

0

0

4

0

0

0

4

14

Tài xế

1

0

0

0

1

0

0

0

1

15

Hồ bơi

1

0

0

0

1

0

0

0

1

 

Tổng cộng

24

9

4

8

16

3

6

0

15

- Đảng bộ

- Cấp y gồm: 05 ngưi.

- Tổng số đng viên: 25 (2 dự bị)

 - Công đoàn sở

- Ban chấp hành công đoàn sở gm: 05 ngưi.

- Tổng số công đoàn viên: 123 đoàn viên

Chi đoàn giáo viên

- Ban chấp hành chi đoàn giáo viên gm : 3 người.

- Tổng số đoàn viên giáo viên: 18 người.

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164