Thứ hai, 13/9/2021, 10:16
Lượt đọc: 127

Chủ Đề Tháng 9

Chủ Đề Tháng 9

File thứ 1: bai-1-gioi-thieu-python-hd-setup-python_139202110.pptx
File thứ 2: bai-1-may-tinh-va-chuong-trinh-may-tinh_139202110.pptx
File thứ 3: bai-1chuong-trinh-bang-tinh-la-gi_139202110.ppt
File thứ 4: bai-2-he-dieu-hanh-windows_139202110.pdf
File thứ 5: bai-2-cac-thanh-phan-chinh-va-du-lieu-tren-trang-tinh_139202110.ppt
File thứ 6: bai-2-ngon-ngu-lap-trinh_139202110.pptx
File thứ 7: bai-2-thong-tin-va-du-lieu_139202110.ppt
File thứ 8: bai-3-tep-va-thu-muc_139202110.pdf
File thứ 9: bai-4-mot-so-tinh-nang-khac-cua-windows_139202110.pdf
File thứ 10: bai-tap-python-tuan-1-2_139202110.docx
File thứ 11: bai-tap-th-chu-de-1-hdh-windows-nghe-tin-hoc-11_139202110.pdf
File thứ 12: bai-tap-tin-hoc-10-chuyen-de-1_139202110.docx
File thứ 13: bai-tap-trac-nghiem-chu-de-1-motsokhainiemcoban_139202110.pdf
File thứ 14: bai-tap-trac-nghiem-chu-de-2-hequantricsdl_139202110.pdf
File thứ 15: bai-tap-trac-nghiem-nghe-phan-windows_139202110.pdf
File thứ 16: bai1-tin-hoc-la-nganh-khoa-hoc_139202110.ppt
File thứ 17: chu-de-1-mot-so-khai-niem-co-ban-tin-hoc-12_139202110.pdf
File thứ 18: chu-de-2-he-quan-tri-csdl-tin-hoc-12_139202110.pdf
File thứ 19: chu-de-a-may-tinh-va-cong-dong-1_139202110.pptx
File thứ 20: chu-de-a-may-tinh-va-cong-dong-2_139202110.pptx
File thứ 21: chu-de-a-may-tinh-va-cong-dong-3_139202110.pptx
File thứ 22: chu-de-a-may-tinh-va-cong-donglop6_139202110.docx
File thứ 23: nhiem-vu-hoc-tap-chu-de-1-2-tin-hoc-12_139202110.pdf
File thứ 24: nhiem-vu-hoc-tap-chu-de-1-nghe-tin-hoc-11_139202110.pdf
File thứ 25: nhiem-vu-hoc-tap-chu-de-1_139202110.docx
File thứ 26: nhiem-vu-hoc-tap-chu-de-2_139202110.docx
File thứ 27: phieu-bai-tap-chuyen-de-1_139202110.docx
File thứ 28: phieu-ht-tin-hoc-6-chu-de-a_139202110.docx
File thứ 29: tin-9-chu-de-1-pht-tu-may-tinh-den-mang-may-tinh_139202110.docx
File thứ 30: tin-9-chu-de-1-pnv-tu-may-tinh-den-mang-may-tinh_139202110.docx
File thứ 31: tin-9-chu-de-1-tu-may-tinh-den-mang-may-tinh_139202110.pptx
File thứ 32: tin-9-chu-de-2-pht-mang-thong-tin-toan-cau-internet_139202110.docx
File thứ 33: tin-9-chu-de-2-pnv-mang-thong-tin-toan-cau-internet_139202110.docx
Tác giả: Quản trị viên

87